Tục ngữ Thời cơ – Sự lợi dụng

Chuyên mục : Kho tàng Tục Ngữ

Tuyển tập Tục ngữ Thời cơ – Sự lợi dụng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Giậu đổ, bìm leo.

Đắm đò nhân thể giặt mẹt.

Nước lụt, chó nhảy bàn độc.

Sáo ngã, bồ câu lướt dập.

Đục nước, béo cò.

Tát nước theo mưa.

Nhờ gió bẻ măng.

Cha cầm khoán, con bẻ măng.

Nhờ ông vải húp nước suýt.

Theo nheo ăn nhớt.

......................

Theo đóm ăn tàn.

Theo voi ăn bã mía.

Gần tre che một phía, gần mía bẻ một cành.

Châu chấu thấy đỏ lửa thì vào.

Thấy bở thì đào, thấy mềm thì đục.

Mạnh bên nào ào bên ấy.

Gió chiều nào, che chiều ấy.

Đến đình nào chúc đình ấy.

Cầm dầu hòng ướt tay.

Xé mắm còn hòng mút tay.


........................

Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con.

Chiều người lấy của.

Tế sớm khỏi ruồi.

Tắm khi nào vuốt mặt khi ấy.

Gặp thời buổi nào, theo kỷ cương ấy.

Ăn theo thuở, ở theo thì.

Được thể dễ nói khoác.

Được thể cũng dễ nên khôn.

Cờ đến tay ai, người ấy phất.

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình