Tục ngữ Sự thông cảm

Chuyên mục : Kho tàng Tục Ngữ

Tuyển tập Tục ngữ Sự thông cảm hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Kết quả hình ảnh cho mầm cây non

Nhiều no lòng, ít mát ruột.

Nhiều làm phúc, ít làm duyên.

Khó, giúp nhau mới thảo; giàu, trừ nợ không ơn.

.................

Tục ngữ Tập thể – Cá nhân
Tuyển tập Tục ngữ Tập thể – Cá nhân hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Ăn chẳng có, khó đến mình.

Con sâu bỏ rầu nồi canh.

Có mình thì giữ.

Xấu mặt xin tương cả phường cùng húp.

Hễ chung thì chạ.

Sẩy đàn tan nghé.

Trống hết hơi mõ chẳng còn cốc.

Dễ người dễ ta.

Có người có ta.

Cả bè hơn cây nứa.

..........

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

Trâu có đàn, bò có lũ.

Khôn độc sao bằng ngốc đàn.

Dại bầy hơn khôn độc.

Đông tay hơn hay làm.

Nhiều áo thì ấm, nhiều người thì vui.

Rậm người hơn rậm của.

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình