Tục ngữ Sạch bẩn – Sức khỏe

Chuyên mục : Kho tàng Tục Ngữ

Tuyển tập Tục ngữ Sạch bẩn – Sức khỏe hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Hình ảnh có liên quan

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Có giữ có lành, có dành có lúa.

Từ gót chí đầu đau đâu khôn đấy.

Chẳng ốm chẳng đau làm giàu mấy chốc.

Sống lâu sức khỏe, mọi vẻ mọi hay.

Trăm nhơ, nghìn nhơ lấy nước làm sạch.

Tốt tóc gội cỏ mần chầu, sạch đầu thì gội lá sả.

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

Màu mỡ không bằng ở sạch.

Sạch sẽ là mẹ con người.

.................

Sạch sẽ là mẹ sức khỏe.

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình