Tục ngữ Giới hạn – Mức độ

Chuyên mục : Kho tàng Tục Ngữ

Tuyển tập Tục ngữ Giới hạn – Mức độ hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Kết quả hình ảnh cho mùa hè

Tức nước vỡ bờ.

Già néo đứt dây.

Ăn lắm ỉa nhiều.

Trèo cao ngã đau.

Bỡn quá hóa thật.

Hiền quá hóa ngu.

Nể quá hóa sợ.

Quá giận mất khôn.

Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều.

Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền.

....................

Cả thèm chóng chán.

Già kén kẹn hom.

Kén quá hóa lỏng.

Cơm to lửa quá hóa khê.

Chắc lắm, lép nhiều.

Cho không hết, thết không khắp.

Đừng chóng chớ lâu, đừng mau chớ quàng.

Làm đĩ chín phương để một phương có chồng.

Ăn có chừng, chơi có độ.

Áo ngắn rũ chẳng nên dài.

...........................

Chợ có phiên, tiền có ngữ.

Cơm có bữa, chợ có chiều.

Ao có bờ, sông có bến.

Voi biết voi, ngựa biết ngựa.

Gò nào quan lang ấy.

Giang sơn đâu, anh hùng đấy.

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình