Bảo hiểm Bệnh Hiểm nghèo, Yêu Thương Trọn Vẹn

Bệnh hiểm nghèo là gánh nặng nhiều gia đình phải gánh vác, thời gian điều trị dài, số tiền lớn không có khả năng chi trả. Một số người phải bỏ dở liệu trình điều trị, nhiều em nhỏ không thể tiếp tục chạy chữa do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Giải pháp Bảo hiểm hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo và tích lũy trọn đời của Aviva là giải pháp tối ưu cho người tham gia bảo hiểm với chi phí tham gia vừa phải bạn và gia đình có thể vừa tích lũy được khoản hưu trí dài hạn vừa được bảo hiểm an toàn đến 100 tuổi.

LÝ DO SỬ DỤNG

 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo gia đoạn cuối
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong tối ưu
 • Quyền lợi gia tăng với các sản phẩm bổ trợ
 • Quyền lợi duy trì hợp đồng hấp dẫn
 • Không mất phí phân bổ vào tài khoản đóng thêm
 • Lựa chọn Số tiền bảo hiểm theo nhu cầu
 • Thời gian đóng phí đa dạng

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

1. Quyền lợi bảo vệ.

 • Quyền lợi tử vong tối ưu với quyền lợi cơ bản và quyền lợi nâng cao.
 • Bảo hiểm tử vong do tai nạn lên đến hơn 300% Số tiền bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.
 • Quyền lợi đảm bảo duy trì hợp đồng trong 3 năm đầu tiên.

2. Quyền lợi đầu tư.

 • Quyền lợi duy trì hợp đồng hấp dẫn từ năm thứ 5 của hợp đồng.
 • Lãi suất cam kết tối thiểu lên đến 4,5%/năm.
 • Miễn phí đóng vào và rút ra của Phí đóng thêm.

DIỄN GIẢI QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHI TIẾT

1. Quyền lợi đáo hạn

Aviva trả toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng khi Người được bảo hiểm sống đến hết Ngày đáo hạn hợp đồng.

2. Quyền lợi duy trì hợp đồng

Với điều kiện:

Phí bảo hiểm định kỳ được đóng đầy đủ và đúng hạn trong thời gian xem xét. Thời gian xem xét là khoảng thời gian (i) tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng đến ngày phát sinh quyền lợi duy trì hợp đồng đối với lần phát sinh quyền lợi duy trì hợp đồng đầu tiên hoặc (ii) tính từ ngày phát sinh quyền lợi duy trì hợp đồng liền trước tới ngày phát sinh quyền lợi duy trì hợp đồng đến hạn đối với những lần phát sinh quyền lợi duy trì hợp đồng tiếp theo; và

Không có bất kỳ lần rút tiền nào từ Giá trị tài khoản cơ bản trong thời gian xem xét.

Và khi Hợp đồng đang có hiệu lực, các khoản quyền lợi duy trì hợp đồng theo bảng dưới đây sẽ được cộng vào Giá trị tài khoản đóng thêm tại Ngày kỷ niệm hợp đồng tương ứng:

-        Đối với Hợp đồng có thời hạn đóng phí bằng 5 năm hoặc 10 năm:

Ngày kỷ niệm hợp đồng 10 15 20 mỗi 5 năm sau đó
Quyền lợi duy trì hợp đồng         (% trên Phí bảo hiểm định kỳ quy năm) 50% 75% 75% 50%

 

-        Đối với Hợp đồng có thời hạn đóng phí tới hết tuổi 75 của Người được bảo hiểm:

Ngày kỷ niệm hợp đồng 5 10 13 mỗi 3 năm sau đó
Quyền lợi duy trì hợp đồng         (% trên Phí bảo hiểm định kỳ quy năm) 30% 150% 60% 60%

 

3. Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn một trong hai quyền lợi bảo hiểm tử vong như sau (các giá trị tính tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong):

- Quyền lợi cơ bản: bằng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm.

- Quyền lợi nâng cao: bằng tổng của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm.

Trường hợp quyền lợi bảo hiểm tử vong là Quyền lợi nâng cao, quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ tự động chuyển thành Quyền lợi cơ bản kể từ ngày Người được bảo hiểm đạt 66 tuổi.

 Aviva trả quyền lợi bảo hiểm tử vong trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong trước ngày đạt 76 tuổi và trong thời gian Hợp đồng đang có hiệu lực.

Riêng với trường hợp Người được bảo hiểm là trẻ em, giới hạn Số tiền bảo hiểm nêu tại bảng dưới đây sẽ được sử dụng thay thế cho Số tiền bảo hiểm khi xác định quyền lợi bảo hiểm tử vong:

Tuổi của Người được bảo hiểm khi tử vong Giới hạn Số tiền bảo hiểm
0 20% Số tiền bảo hiểm
1 40% Số tiền bảo hiểm
2 60% Số tiền bảo hiểm
3 80% Số tiền bảo hiểm
Từ 4 tuổi trở lên 100% Số tiền bảo hiểm

 

Hợp đồng chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm tử vong.

4. Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn thông thường

Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu tại Khoản 7.3, tùy thuộc vào tuổi của Người được bảo hiểm khi tử vong, Aviva sẽ trả thêm số tiền nêu tại bảng dưới đây nếu Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thông thường mà tai nạn đó xảy ra trước ngày Người được bảo hiểm đạt 66 (sáu mươi sáu) tuổi:

Tuổi của Người được bảo hiểm khi tử vong

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do              

tai nạn thông thường

0 20% Số tiền bảo hiểm
1 40% Số tiền bảo hiểm
2 60% Số tiền bảo hiểm
3 80% Số tiền bảo hiểm
Từ 4 tuổi trở lên 100% Số tiền bảo hiểm

 

Tai nạn và sự kiện bảo hiểm Người được bảo hiểm tử vong phải xảy ra khi Hợp đồng đang có hiệu lực.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn thông thường tính trên tất cả các Hợp đồng bảo hiểm của một Người được bảo hiểm, bao gồm cả Hợp đồng này, không quá 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng.

5. Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông công cộng

Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu tại Khoản 7.3, tùy thuộc vào tuổi của Người được bảo hiểm khi tử vong, Aviva sẽ trả thêm số tiền nêu tại bảng dưới đây nếu Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn giao thông công cộng mà tai nạn đó xảy ra trước ngày Người được bảo hiểm đạt 66 (sáu mươi sáu) tuổi:

Tuổi của Người được bảo hiểm khi tử vong

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do

tai nạn giao thông công cộng

0 40% Số tiền bảo hiểm
1 80% Số tiền bảo hiểm
2 120% Số tiền bảo hiểm
3 160% Số tiền bảo hiểm
Từ 4 tuổi trở lên 200% Số tiền bảo hiểm

 

Tai nạn và sự kiện bảo hiểm Người được bảo hiểm tử vong phải xảy ra khi Hợp đồng đang có hiệu lực.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông công cộng tính trên tất cả các Hợp đồng bảo hiểm của một Người được bảo hiểm, bao gồm cả Hợp đồng này, không quá 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng.

Hợp đồng chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn.

6. Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Tương ứng với độ tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Aviva trả quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn bằng 100% Quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu tại Khoản 7.3 nếu Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn trước 66 (sáu mươi sáu) tuổi và trong thời gian Hợp đồng đang có hiệu lực.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thì tai nạn đó phải xảy ra trước ngày Người được bảo hiểm đạt 66 (sáu mươi sáu) tuổi và trong thời gian Hợp đồng đang có hiệu lực.

Hợp đồng chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn nêu trên.

7. Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Tương ứng với độ tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, Aviva trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối bằng 100% Quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu tại Khoản 7.3, trong đó Giá trị tài khoản hợp đồng tính tại ngày quyền lợi bảo hiểm này được chi trả nhưng không quá 2.000.000.000 (hai tỷ) đồng nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối theo quy định tại Phụ lục 1 – Danh mục bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối được bảo hiểm của Điều khoản sản phẩm này trước ngày Người được bảo hiểm đạt 76 tuổi và trong thời gian Hợp đồng đang có hiệu lực.

Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối chỉ được trả một lần trong Thời hạn bảo hiểm. Trường hợp 100% quyền lợi bảo hiểm tử vong được trả, Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyền lợi bảo hiểm này được chi trả. Trường hợp chưa trả đủ 100% quyền lợi bảo hiểm tử vong, Hợp đồng tiếp tục có hiệu lực và Aviva sẽ đối trừ 2.000.000.000 (hai tỷ) đồng nói trên vào bất kỳ quyền lợi bảo hiểm hay số tiền nào mà Aviva trả theo Hợp đồng này cho dù có được quy định ở các điều khoản khác của Điều khoản Hợp đồng này hay không.

8. Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực Hợp đồng

Với điều kiện Phí bảo hiểm định kỳ được đóng đầy đủ và đúng hạn trong 3 (ba) Năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng sẽ được đảm bảo duy trì hiệu lực trong vòng 3 (ba) năm đó cho dù Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ cho Khoản khấu trừ hàng tháng. Trong trường hợp này, Khoản khấu trừ hàng tháng chưa được khấu trừ sẽ được ghi nợ (không tính lãi) và sẽ được khấu trừ từ Giá trị tài khoản hợp đồng bất kỳ khi nào Giá trị tài khoản hợp đồng lớn hơn 0 (không).


Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình